Primaria Pascani

ANUNT – licitatie publica terenuri

ANUNȚ

 

Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, cod 705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în data de 03.02.2021, ora 11:00, licitaţie publică, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani  a terenurilor disponibile, proprietate publică a Municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, prezentate mai jos:

 1. Terenurile disponibile – pozițiile 13 în suprafață de 14,00 mp; 14 în suprafață de 12,00 mp; 15 în suprafață de 15,60 mp; 16 în suprafață de 16,00 mp; 50 în suprafață de 11,50 mp; 51 în suprafață de 10,00 mp; 76 în suprafață de 50,00 mp; 81 în suprafață de 6,00 mp; 88 în suprafață de 9,50 mp; 89 în suprafață de 5,00 mp; 4A în suprafață de 6,00 mp; 5A în suprafață de 16,00 mp; 9A în suprafață de 18,00 mp; 12A în suprafață de 40,00 mp; 13A în suprafață de 72,00 mp, identificate prin numărul cadastral 2683, situate în Piața Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4, jud Iași și pozițiile 19 în suprafață de 22,25 mp; 20 în suprafață de 6,25 mp; 21 în suprafață de 15,00 mp; 22 în suprafață de 11,25 mp; 29 în suprafață de 7,68 mp; 43 în suprafață de 24,50 mp; 53 în suprafață de 12,00 mp; 55 în suprafață de 7,00 mp; identificate prin numărul cadastral 63975, situate în Piața Deal, str. Eugen Stamate, nr. 6-8, jud. Iași conform H.C.L. nr. 128 / 30.07.2020 modificată și completată prin HCL 181 / 21.12.2020

Documentația de atribuire privind organizarea și desfășurarea a procedurii de închiriere  poate fi achiziționată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, Compartiment Patrimoniu și Contracte – Camera 31.

Persoana de contact :  insp. Coteț Chiperi Gheorghe, e-mail : patrimoniu@primariapascani.ro

Perioada de achiziţionare a documentaţiei de închiriere este 11/01/2021 – 22/01/2021, ora 12:00.

Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este în cuantum de 50 lei şi poate fi achitat prin virament în contul: RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Paşcani sau în numerar la caseria Serviciului de Taxe și Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 25.01.2021, ora 15.00.

Ofertele se depun la sediul Municipiul Paşcani, situat în str. Ştefan cel Mare, nr.16, județul Iași – Registratură, în două plicuri sigilate. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta și va trebui să conțină documentele obligatorii necesare participării la licitație. Pe plicul interior, care conține oferta prorpiu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia.

Data limită de depunere a ofertelor este 29.01.2021 ora 12:00

Fiecare participant la licitație depune o singură ofertă ce va conține documentele necesare și obligatorii participării la licitație .

Ședința de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de  03.02.2021, ora 11:00, la Camera 44 (sala de seminarii) .

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul  Iaşi, telefon  0232/260600,  adresă poștă electronică tr-iași-civ2@just.ro.

Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, în vederea publicării, este 06 / 01 / 2021

Arhive lunare