Primaria Pascani

ANUNT – informatii privind acordarea ajutoarelor pentru incalzire in sezonul rece 2020-2021

ANUNŢ

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

ÎN SEZONUL RECE  NOIEMBRIE 2020 – MARTIE 2021

 

Începând cu data de 15 septembrie 2020, la nivelul municipiului Pașcani, a început campania de primire a cererilor privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021.

Pentru ajutoarele de încălzire cu lemne, gaze naturale şi energie electrică, cererile se vor ridica de la sediul Primăriei mun. Pașcani, din str. Ștefan cel Mare nr.16, Ghișeul Unic, se pot descărca de pe site-ul Primăriei mun. Pașcani, www.primariapascani.ro.

Depunerea cererilor completate și a documentelor doveditoare anexate se va face la sediul Primăriei mun. Pașcani, individual pentru ajutoarele de încălzire cu combustibili solizi sau petrolieri, gaze naturale şi energie electrică.

Potrivit actelor normative specifice ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei (OUG 70/2011 şi HG 920/2011, cu modificarile si completarile ulterioare), în sezonul rece 2020 – 2021, familiile şi persoanele singure cu venituri reduse vor beneficia de unul din următoarele tipuri de ajutoare:

ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale;

ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică;

ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri,

 după cum urmează:

 

Venitul net pe membru de familie – lei – Valoarea lunară a compensării/ ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu:
gaze naturale -lei- lemne, cărbuni, combustibili petrolieri -lei- energie electrica -lei-
de la până la
0 155 262  

54

 

240
155,1 210 190 48 216
210,1 260 150 44 192
260,1 310 120 39 168
310,1 355 90 34 144
355,1 425 70 30 120
425,1 480 45 26 96
480,1 540 35 20 72
540,1 750 20 20 20

 

PRECIZĂRI UTILE PENTRU TOATE TIPURILE DE AJUTOARE

 

A.CONDIȚII DE ACORDARE

– au dreptul de a solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței numai persoanele singure sau familiile care îndeplinesc cumulativ condițiile:

– locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

– realizează venituri de până la 750 lei/membru de familie pentru ajutoarele cu gaze naturale, energie electrică, lemne sau combustibili petrolieri;

– nu deţin unul din bunurile prevăzute în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei (clădiri sau alte spații locative in afara locuinței de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3000 lei etc);

– au calitatea de titulari de ajutor, calitate se se regăsește în următoarele situaţii:

– proprietar al locuinţei;

– succesorul de drept al proprietarului locuinţei;

– persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie;

– titular de contract de închiriere, comodat, concesiune;

– alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere;

– reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).

 

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

 

 1. ajutorului social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

 2. alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr.61/1993;

 3. alocaţiei pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr.277/2010;

 4. bugetului personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap în baza Legii nr.448/2006 (150 lei – handicap grav, 110 lei – handicap accentuat, 60 lei – handicap mediu);

 5. burselor școlare, și a drepturilor acordate în baza art.51 alin.2 și art.85 alin.2 din Legea educației naționale nr.1/2011;

 6. stimulentului educațional (tichet de grădiniță) acordat în baza Legii nr.248/2015 ;

 7. sprijinului financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu” (H.G. nr.1.488/2004);

 8. veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011;

 9. sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgibiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.

 

În sensul actelor normative care reglementează ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

 – persoană singură = persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată stabilită de instanţa de tutelă;

 – familie = soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între aceste există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

 

  B.ACTELE CARE SE VOR ANEXA LA CERERE:

– copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie;

– copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de proprietate, contract de închiriere, împuternicire legală etc.);

– copii după certificatele de înmatriculare ale autoturismelor deţinute (unde este cazul);

acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adev. salariu cu menţiunea DA/NU bonuri de masă, cupon pensie, cupon şomaj, cupon indemnizație handicap, cupon pensie de veteran sau văduvă de veteran, venituri din arendă, din jocuri de noroc, din premii/concursuri, din prime de asigurări, venituri provenite din străinătate, din conturi bancare, după caz, etc.);

– copie după ultima factură de gaze naturale/energie electrică (pentru persoanele care solicită ajutor de încălzire cu gaze sau energie electrică).

– copie după declarația de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membrii familiei sunt constituiți în asociații familiale sau ca persoane fizice autorizate;

– adeverință de la școală/facultate care atestă calitatea de elev/student.

 

C.PROCEDURA DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE ÎNCĂLZIRE CU GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICĂ ȘI COMBUSTIBILI SOLIZI

 

– Pentru acordarea ajutorului de încălzire cu gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni (altor familii/persoane singure decât beneficiarii VMG), cererile și declarațiile pe propria răspundere depuse până la 20 noiembrie 2020 inclusiv, vor beneficia de cuantumul stabilit pentru luna noiembrie 2020 – martie 2021(5 luni), cererile depuse după data de 20 noiembrie – 20 decembrie 2020 vor beneficia de ajutor începând cu luna decembrie, numai pentru 4 luni, până în martie 2021 inclusiv, dacă nu intervin alte modificări.

– Până pe data de 5 a fiecărei luni în perioada decembrie 2020 – aprilie 2021, se vor emite dispoziții ale primarului privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței care se vor comunica titularilor prin poștă sau pot fi ridicate de la Ghișeul Unic din sediul Primăriei mun.Pașcani.

 

NOTĂ:  

Depunerea cererilor-declaraţii se face o singură dată la începutul sezonului. Un titular nu are dreptul legal decât la un singur ajutor de încălzire, funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri).

În situaţia în care familiile şi persoanele singure îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, dacă aceasta este depusă până pe 20 ale lunii.

 

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice Primarului, prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Persoanele singure şi familiile care detin bunuri cuprinse în lista celor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzute în Anexa nr.4 la HG 559/2017 (afişată la sediul Primăriei Municipiul Pascani), NU beneficiază de ajutor de încălzire a locuinţei.

 

IMPORTANT!

Rugăm cetăţenii să dea dovadă de seriozitate maximă la completarea cererii, la declararea tuturor veniturilor realizate şi a bunurilor deţinute, pentru evitarea unor neplăceri ulterioare (recuperări sume acordate, amenzi, sesizarea organelor de cercetare penală) cu ocazia verificărilor ce vor fi efectuate periodic, în conformitate cu prevederile legale.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Serviciului Comunitar de Asistență Socială și Autoritate Tutelară, cu sediul la Primăria mun. Pașcani, strada Ștefan cel Mare nr.16, telefon 0725999400 sau 0232/762300 int. 148 și 158.

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului de încalzire

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă
Bunuri mobile(*)
1 Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*) Aflate în stare de funcţionare.
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii
Terenuri/animale si/sau pasari
1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

NOTĂ:

     Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului.

 

 

ȘEF SERVICIU

Comunitar de Asistență Socială și Autoritate Tutelară,

ADRIAN HARIGA

Arhive lunare