Primaria Pascani

ANUNT – dezbatere publica – PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Regulamentului de Organizare si Funcţionare, Caietului de Sarcini, ale Serviciului Public de Salubrizare pentru  activitățile de curăţare şi transport al  zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora  pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Pașcani

     JUDETUL IAȘI

MUNICIPIUL PAȘCANI

 

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Regulamentului de Organizare si Funcţionare, Caietului de Sarcini, ale Serviciului Public de Salubrizare pentru  activitățile de curăţare şi transport al  zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora  pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Pașcani înregistrat sub nr. 2/21.01.2020 la Consiliul Local al municipiului Pașcani, însoțit de referatul de aprobare nr. 1168/21.01.2020 a inițiatorului proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani, de Raportul de specialitate nr. 1169/21.01.2020,  proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani.

Proiectul de hotărâre a fost afișat la sediul propriu al Consiliului Local al municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat pe site în data de 21.01.2020 conform Procesului verbal nr. 1203/21.01.2020.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Municipiului Pașcani – Compartimentul Consiliere, Informare și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail apl@primariapascani.ro, până pe data de 03.02.2020.

 

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

ING.  DUMITRU  PANTAZI

 

Citeste anunt

Proiectul de HOTARARE

Raport de specialitate

Referat de aprobare

Proces verbal de afisare

Arhive lunare