Primaria Pascani

ANUNT – dezbatere publica – PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a actelor de comerț în piețele din Municipiul Pașcani

     JUDETUL IAȘI

MUNICIPIUL PAȘCANI

 

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a actelor de comerț în piețele din Municipiul Pașcani, însoțit de expunerea de motive nr. 14353/24.08.2018 a inițiatorului proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani, de Raportul de specialitate nr. 14355/24.08.2018 întocmit de Serviciul Administrația Piețelor și Compartimentul Juridic și Contencios,  proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani.

Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat în data de  20.09.2018, conform Procesului verbal nr. 15796/20.09.2018.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Registratură/ Compartimentul Informare, Consiliere  și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail office@primariapascani.ro, până pe data de 02.10.2018.

 

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

ING.  DUMITRU  PANTAZI

 

 

 

                                                                                                                                          Întocmit

Consilier Novac Ema-Roxana

Citeste anunt

Proiectul de HOTARARE

Expunerea de motive

Raportul de specialitate

Arhive lunare