Primaria Pascani

ANUNT – dezbatere publica – PROIECTUL DE HOTĂRÂRE cu privire la modificarea și completarea art. 6 din Regulamentul privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în Municipiul Pașcani

     JUDETUL IAȘI

MUNICIPIUL PAȘCANI

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE   cu privire la modificarea și completarea art. 6 din Regulamentul privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în Municipiul Pașcani, aprobat prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 144 din 29.09.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în Municipiul Pașcani, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de expunerea de motive nr. 15996/21.09.2018 a inițiatorului proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani, de Raportul de specialitate nr. 15997/21.09.2018 întocmit de Direcția Economică,Serviciul Taxe și Impozite Locale și Compartimentul Juridic și Contencios,  proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani.

Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat în data de 25.09.2018, conform Procesului verbal nr. 16164/25.09.2018.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Registratură/ Compartimentul Informare, Consiliere  și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail office@primariapascani.ro, până pe data de 08.10.2018.

 

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

ING.  DUMITRU  PANTAZI

 

Citeste anunt

Proiectul de HOTARARE

Expunerea de motive

Raportul de specialitate

Arhive lunare