Primaria Pascani

ANUNT – dezbatere publica – PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE   privind regulamentul de utilizare temporară a terenurilor din proprietatea publică și privată a Municipiului Pașcani, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, județul Iași și modalitatea de încasare a tarifelor aferente

     JUDETUL IAȘI

MUNICIPIUL PAȘCANI

 

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE   privind regulamentul de utilizare temporară a terenurilor din proprietatea publică și privată a Municipiului Pașcani, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, județul Iași și modalitatea de încasare a tarifelor aferente, însoțit de Referatul de aprobare nr. 7625/05.05.2020 a inițiatorului proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani, de Raportul de specialitate nr. 7626/05.05.2020  întocmit de Direcția Economică, Compartimentul Juridic și Contencios, Compartimentul Patrimoniu și Contracte,  proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani.

Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat în data de 05.05.2020, conform Procesului verbal nr. 7660/05.05.2020.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Compartimentul Consiliere,  Informare, și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail office@primariapascani.ro, până pe data de 20.05.2020.

 

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

ING.  DUMITRU  PANTAZI

 

 

 

 

Întocmit,

șef serviciu – Apostol Paul Iulian

 

Citeste anunt

Proiectul de HOTARARE

Raport de specialitate

Referat de aprobare

Proces verbal de afisare

Arhive lunare