Primaria Pascani

ANUNT – dezbatere publica – PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare aferente serviciului de salubrizare în Municipiul

     JUDETUL IAȘI

MUNICIPIUL PAȘCANI

 

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare aferente serviciului de salubrizare în Municipiul, înregistrat sub numărul 98/15.06.2020 la Consiliul Local al municipiului Pașcani, însoțit de referatul de aprobare nr. 9735/12.06.2020 a inițiatorului proiectului de hotărâre-primarul municipiului Pașcani și de raportul de specialitate nr. 9736/12.06.2020,  proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani.

Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat în data de  17.06.2020, conform Procesului verbal nr. 10086/17.06.2020.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Registratură/ Compartimentul Informare, Consiliere  și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail – apl@primariapascani.ro, până pe data de 30.06.2020.

 

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

ING.  DUMITRU  PANTAZI

 

Citeste anunt

Proiectul de HOTARARE

Referatul de aprobare

Raportul de specialitate

Procesul verbal de afisare

Arhive lunare