Primaria Pascani

ANUNT – dezbatere publica privind aprobarea Studiului de oportunitate privind înființarea Serviciului de iluminat public în Municipiul Pașcani, a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de iluminat public, a Caietului de sarcini în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de iluminat public din Municipiul Pașcani, precum și stabilirea formei de gestiune

     JUDETUL IAȘI

MUNICIPIUL PAȘCANI

 

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea Studiului de oportunitate privind înființarea Serviciului de iluminat public în Municipiul  Pașcani, a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de iluminat public, a Caietului de sarcini în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de iluminat public din Municipiul Pașcani, precum și stabilirea formei de gestiune înregistrat sub nr. 10/04.01.2018 la Consiliul Local al municipiului Pașcani, însoțit de expunerea de motive nr. 20643/28.12.2017 a inițiatorului proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani, de Raportul de specialitate nr. 20645/28.12.2017,  proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani.

Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat în data de 05.01.2018, conform Procesului verbal nr. 197/05.01.2018.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Compartimentul Consiliere,  Informare, și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail apl@primariapascani.ro, până pe data de 19.01.2018.

 

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

ING.  DUMITRU  PANTAZI

 

 

                                                                                                                                          Întocmit

Consilier Novac Ema-Roxana

 

Citeste anunt

Expunere de motive

Proiectul de HOTARARE

Raportul de specialitate

Arhive lunare