Primaria Pascani

ANUNT – dezbatere publica

     JUDETUL IAȘI

MUNICIPIUL PAȘCANI

 

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE   privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Act Adițional nr. 25 însoțit de expunerea de motive nr. 8165/07.05.2018 a inițiatorului proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani, de Raportul de specialitate nr. 8166/07.05.2018 întocmit de Compartimentul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice și Compartimentul Juridic și Contencios, Regulamentul APAVITAL al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, Nota de fundamentare nr. 605/16.03.2018 privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare întocmită de  A.R.S.A.C.I.S.,  adresa nr. 646/21.03.2018 a A.R.S.A.C.I.S. înregistrată la Primăria municipiului Pașcani sub nr. 6041/28.03.2018,  proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani.

Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat în data de 09.05.2018, conform Procesului verbal nr. 8333/09.05.2018.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Registratură/ Compartimentul Informare, Consiliere  și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail office@primariapascani.ro, până pe data de 22.05.2018.

 

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

ING.  DUMITRU  PANTAZI

 

 

                                                                                                                                          Întocmit

Consilier Novac Ema-Roxana

Citeste anunt

Adresa A.R.S.A.C.I.S.

Proiect de HOTARARE

Expunere motive

Raport de specialitate

Regulament serviciu alimentare apa si de canalizare

Nota de fundamentare A.R.S.A.C.I.S.

Arhive lunare