Primaria Pascani

ANUNT – acte necesare privind acordarea ajutoarelor pentru incalzire in sezonul rece 2020-2021

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE INCĂLZIRE PENTRU SEZONUL RECE 2020 – 2021

  1. ACTE privind componența familiei:

Copii xerox după actele de identitate ale membrilor familiei cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul de încălzire: buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport, permis de şedere temporară sau permanentă ori document de identitate pentru cetăţenii străini sau apatrizi, certificat de căsătorie, certificat de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani, iar unde este cazul, copie xerox după certificat de deces, hotărâre judecătorească de divorț/de plasament familial/ de încredințare în vederea adopției, de instituire a tutelei/curatelei.

Actele se prezintă și în original pentru conformitate.

 

  2. ACTE privind veniturile realizate de titular/membrii, ÎN LUNA ANTERIOARĂ depunerii cererii:

Adeverinţă de venit cu salariul net realizat (inclusiv valoarea tichetelor de masă);

Cupon pensie – copie xerox (orice tip de pensie IOVR sau militară, etc);

Cupon indemnizaţie de handicap – în original sau copie xerox;

Cupon indemnizaţie de şomaj – în original sau copie xerox ;

Cupon indemnizaţie/extras de cont/decizie AJPIS, stimulent pentru veniturile realizate din creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani – în original sau copie xerox;

Mandat poștal/extras cont/decizie/hotărâre judecătorească pentru minorii daţi în plasament sau încredinţaţi spre creştere şi educare (divorţ) – în original sau copii xerox;

Copie după declaraţia de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membrii familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate;

Adeverinţă de la şcoală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student – tipul si cuantumul bursei;

Contract de muncă pentru veniturile obținute în străinătate, orice alt act doveditor.

 

  3. ACTE din care rezultă calitatea titularului faţă de imobilul pentru care se solicită ajutor de încălzire, astfel:

a) proprietar – copie după contract de vânzare-cumpărare sau de donaţie cu clauză de abitaţie, uz sau uzufruct viager, după caz;

b) chiriaş – contract de închiriere autentificat, contract de comodat;

c) împuternicit – poate fi doar un membru major al familiei desemnat de proprietarul locuinţei/titularul contractului de închiriere, procură de administrare în faţa unui notar; autorizaţie de construcţie a imobilului, extras de carte funciară, ceritificat de moştenitor;

 

  4. ACTE privind BUNURILE deținute:

– Acte privind bunurile mobile şi imobile deţinute în proprietate (terenuri agricole, depozite bancare, carte de identitate autovehicul, ş.a.m.d.)­

– Ultima factură emisă de furnizor, originală sau copie xerox, după caz: de energie electrică, gaze naturale pentru încălzirea locuinţei;

NU se acordă ajutor doar pentru prepararea hranei la aragaz sau încălzirea apei menajere!

Arhive lunare