Primaria Pascani

ANUNT – participare concurs – promovare in grad profesional

ANUNŢ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL,

  

Primăria municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan Cel Mare, nr. 16, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Paşcani în conformitate cu prevederile art. 478-479 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ şi din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 

        Concursul/examenul de promovare constă în trei etape:

1.Selecţia dosarelor , care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrãtoare de la data expirãrii termenului de înscriere la examen;

2.Proba scrisă care se va desfăşura în data de 27.11.2019 la ora 10,00 la sediul Primăriei municipiului Paşcani;

3.Interviul  se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Paşcani în maxim 5 zile lucrătoare de la data desfãşurãrii probei scrise;

Se pot prezenta la urmãtoarea etapã numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentã.

       Condiţiile de participare la concurs/examen:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii conform prevederilor art.479 alin.1 lit.a), c) şi d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ:

– să aibă  cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– să fi obţinut cel puţin calificativul ” bine ” la evaluarea  performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

– să nu aibă  o sancţiune disciplinară neradiată.

 

c)Bibliografiile stabilite pe domenii de activitate  pentru examenul de promovare în grad profesional ( stabilite la propunerea şefilor compartimentelor de specialitate în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad ) sunt anexate la prezentul anunţ sau se pot obţine de la Compartiment Management Resurse Umane.

 Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

1. Constituţia României;

2. U.G. n.57/2019- privind Codul administrativ;

3. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Ordinul 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, cu  modificările şi   completările ulterioare;

5. Legea nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

6. H.G nr. 525 din 27 iunie 1996, republicată, pentru aprobarea Regulamentului  general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr.287/2009, Codul Civil, art. 612 – art.615.

 

BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei – Compartiment Evidenţa Persoanelor

 1. Constituţia României;

2. O.U.G. n.57/2019- privind Codul administrativ;

3. HOTĂRÂRE nr. 1.375 din 4 octombrie 2006-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români; cu modificările şi completările ulterioare;

4. O.U.G nr. 97 din 14 iulie 2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei – Compartiment Stare Civilă

1. Constituţia României;

2. O.U.G. n.57/2019- privind Codul Administrativ;

3. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. G.nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Ordonanţa nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Compartimentului Patrimoniu şi Contracte

1. Constituţia României;

2. O.U.G. n.57/2019- privind Codul Administrativ;

3. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;

6. Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare: Cartea a III-a      Despre bunuri, Titltu I, Titlul III, Titlul VI şi VII;

7. Legea nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

8. Hotărârea nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor <LLNK 11998 152 10 201   0 18>Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 

BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice

1. Constituţia României;

2. O.U.G. n.57/2019- privind Codul Administrativ;

3. Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006, republicată, serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completarile ulterioare;

4. Legea nr. 51 din 8 martie 2006, republicată, serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu  modificările şi completarile ulterioare;

5. Legea nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică, cu  modificările şi completarile ulterioare;

6. Legea nr. 241 din 22 iunie 2006, republicată, serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)

7. H.G nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completarile ulterioare;

 

BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul  Serviciului de Cadastru, Fond Funciar,  Consultanţă Agricolă

1. Constituţia României;

2. O.U.G. n.57/2019– privind Codul Administrativ;

 3. Legea nr. 18 din 19 februarie 1991, republicată, fondului funciar, cu modificările şi completarile ulterioare;

 4. Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 –privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completarile ulterioare;

5. H.G nr. 890 din 4 august 2005 –pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completarile ulterioare;

6. Legea nr. 165 din 16 mai 2013 –privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completarile ulterioare;

7. Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014-privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciarã, cu modificările şi completarile;

 

Dosarul de înscriere la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut se depune de cãtre candidaţi la Compartimentul Management Resurse Umane în termen de 20 de zile de la data afişǎrii anunţului privind organizarea examenului de promovare, respectiv, pânã la data de 13.11.2019 (inclusiv) şi trebuie să conţină în mod obligatoriu:

1. formularul de înscriere care se obţine de la secretariatul comisiei/ site-ul instituţiei;

2. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

 

 

Arhive lunare