Primaria Pascani

ANUNT – participare concurs – consilier superior in cadrul Compartimentului tehnic si investitii

ANUNŢ CONCURS,

 

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior  în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajări Teritoriale – Compartiment Tehnic şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani, în data de 20.11.2018  la ora 10,00 – proba scrisă şi în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data susţinerii probei scrise interviul.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.

Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajări Teritoriale – Compartiment Tehnic şi Investiţii:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă;

-condiţii de vechime de  minim 7 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Bibliografia în vederea participării la concurs.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 1.Constituţia României, republicată;

2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 4. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completãrile ulterioare;

 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 7. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de   investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 8.Hotărârea nr. 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111-  compartiment Management Resurse Umane.

Condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile publice :

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

 

1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;

2. curriculum vitae, modelul comun european;

3. copia actului de identitate ;

4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care sa  ateste vechimea în muncă şi, după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

6. copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;

7. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 

Atribuţiile postului de consilier, clasa I, grad profesional superior:   

Raportat la Contractele care au ca obiect prestarea de servicii de proiectare si/sau executia de lucrari pentru realizarea obiectivelor de investitii din Municipiul Pascani in calitate de beneficiar si reprezentat prin Primar :

1.Verificarea respectării legislaţiei cu privire la produsele pentru construcţii,   respectiv: existenta documentelor de atestare a calităţii, corespondenta calităţii acestora cu prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte, contracte;

2.Notificarea produselor neconforme pentru construcţii sau fără certificate de calitate, declaraţie de conformitate si/sau agrement tehnic ;

3.Verificarea existentei autorizaţiilor de construire pentru investiţiile de interes public finanţate din bugetul local şi din alte surse de finanţare, precum şi sesizarea ordonatorului principal de credite cu privire la încetarea  valabilităţii autorizaţiilor, în vederea prelungirii termenului de valabilitate;

4.Verificarea respectarii concordanţei între documentatia de execuţie a proiectelor tehnice privind lucrări publice şi executarea în fizic a acestora;

5.Verificarea amplasamentului lucrarilor de executie pentru obiectivele de investitii publice, in vederea predarii acestora executantului, libere de orice sarcina;

6.Participarea în comisie, cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiilor aferente obiectivelor de investitii publice şi la stabilirea bornelor de reper ale amplasamentelor ;

7.Predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de şantier;

8.Studierea documentatiilor tehnice in ansamblu, aferente realizarii construcţiilor din domeniul public ;

9.Verificarea existenţei integrale a pieselor scrise şi desenate din documentatiile tehnice aferente proiectelor tehnice, corelarea acestora, verificarea respectarii reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi şi existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

10.Verificarea existenţei Programului de control al calităţii aferent proiectelor tehnice, si prezentarea acestuia pentru verificare si avizare, in conformitate cu prevederile legale, de catre Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C.;

11.Promovarea documentelor necesare în vederea obţinerii avizelor acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, privitor la investiţiile publice finanţate din bugetul local şi din alte surse de finanţare;

12.Verificarea existenţei şi aplicarii Planului calităţii şi a procedurilor/instrucţiunilor  tehnice pentru lucrarile aferente realizarii obiectivelor de investitii publice ;

13.Urmărirea realizării lucrarilor aferente realizarii obiectivelor de investiţii, cu respectarea  reglementărilor legale si conform clauzelor contractuale;

14.Interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementărilor legale în vigoare;

15.Participarea in comisiile de specialitate, constituite conform reglementarilor legale, privitor la verificarea calitatii lucrarilor în faze determinante, incheierea Notelor de constatare pe santier, prelevarea probelor pentru masuratori si expertize, dupa caz ;

16.Avizarea platilor solicitate de executanti in baza contractelor de lucrari, pentru lucrări realizate, numai in baza documentelor care atesta efectuarea acestora din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

17.Dispune oprirea execuţiei, demolării sau după caz, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executanti, daca lucrarile nu respecta soluţiile elaborate de proiectant şi vizate de verificatorul de proiecte atestat;

18.Verificarea respectarii reglementarilor legale in vigoare cu privire la cerinţele generale de elaborare a documentatiilor tehnice aferente obiectivelor de investitii si de executare a lucrarilor de constructii ;

19.Urmărirea aplicarii de către executantii lucrarilor a dispoziţiilor de santier dispuse de proiectant si/sau a masurilor legale dispuse de organele abilitate;

20.Preluarea de la persoanele desemnate cu responsabilitati specifice (Diriginte de Santier), a documentelor privind executarea lucrarilor – Cartea Tehnica a Constructiei

21.Predarea documentatiilor privind receptia si punerea in functiune a obiectivelor de investitii finalizate (Cartea Tehnica), catre reprezentantii desemnati ai investitorului/beneficiarului , respectiv catre Compartimentul Patrimoniu, pentru indeplinirea atributiilor specifice ;

22.Informarea continua privind legislatia din domeniul investitiilor publice,  sistemul calitatii in constructii, achizitia serviciilor de proiectare si/sau executia de lucrari ;

În raport cu atributiile Primarului ca Ordonator principal de credite :

1.Coordoneaza activitati specifice in cadrul Compartimentului Tehnic si Investiti si participa la elaborarea Programului de investitii anual, parte componenta a bugetului de venituri si cheltuieli, in conformitate cu legislatia in vigoare ;

2.Elaboreaza Rapoarte privind activitatea specifica din cadrul compartimentului si/sau legata de obiectivele de investitii – sesizeaza eventuale probleme privind documentatiile tehnice de referinta, desfasurarea lucrarilor, decontarea acestora in raport cu stadiile fizice , la obiectivele de investitii ;

3.Elaboreaza Referate de necesitate si oportunitate, privind achizitionarea de produse/servicii/lucrari specifice ;

4.Respectă prevederile documentelor de Sistem Calitate  aplicate conform SR EN ISO 9001: 2008 ;

5.Comunică RMC sau sefului ierarhic superior orice neconformitate depistată  în cadrul Primăriei Municipiului Paşcani, referitoare la cerinţele standardului de calitate SR EN ISO 9001: 2008 ;

6.Vizeaza documentele specifice privind operaţiunile de angajare, lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;

7.Întocmeşte documentele aferente Proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local şi/sau de Dispoziţii ale primarului in vederea promovării lor în sedintele de lucru ale Consiliul Local;

8.Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice domeniului de activitate , stabilite prin lege sau alte acte normative,Hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Pascani, Dispozitii ale primarului municipiului Paşcani;

9.Participa in conformitate cu prevederile Dispozitiilor Primarului, in cadrul Comisiilor de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor specifice si in cadrul Comisiilor de Receptie a Lucrarilor la obiectivele de investitii din domeniul public ;

10.Face parte din Consiliul Tehnico – Economic care analizeaza si avizeaza documentatiile tehnice specifice privind obiectivele de investitii care fac parte din programele anuale sau multianuale ;

11.Obligatiile fiecarui angajat cu privire la respectarea cerintelor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale sint in conformitate cu Legea securitatii si sanatatii in munca  nr.319/2006,Art 22 si Art  23.

 

Citeste anunt

Arhive lunare