Primaria Pascani

ANUNT – participare concurs

ANUNŢ CONCURS,

 

 Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani, în data de 29.08.2017 la ora 10,00proba scrisă şi  interviul în maxim 5 zile lucratoare de la data susţinerii probei scrise:

consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Juridic şi  Contencios;

consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Juridic şi  Contencios.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (până la data de 16.08.2017 inclusiv, ora 15,30).

 

Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Juridic şi Contencios:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

-condiţii de vechime de  minim 1 an, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Bibliografia în vederea participării la concurs. Candidaţii vor avea în vedere

la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (republicata 2), cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare;

6. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publică, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare;

8. Codul Civil:  – Cartea I – Despre persoane,  Titlurile I – V;

– Cartea a III-a Despre bunuri, Titltu I, Titlul III, Titlul VI şi  VII;

9.Codul de Procedura Civila  – Cartea I şi  Cartea a II-a;

 

Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Juridic şi Contencios:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

Bibliografia în vederea participării la concurs. Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora :

 1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (republicata 2), cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare;

6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare;

7. Codul Civil:  – Cartea I – Despre persoane,  Titlurile I – V;

– Cartea a III-a Despre bunuri, Titltu I, Titlul III, Titlul VI şi  VII;

8. Codul de Procedura Civila  – Cartea I şi  Cartea a II-a;

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111-  Compartiment Management Resurse Umane.

Condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile publice :

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;

2. copia actului de identitate ;

3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

5. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;

7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

Citeste anunt

Arhive lunare